ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


“АС ГАРАНТ“ ЕООД Ви информира, че е регистриран администратор на лични данни в Комисията по защита на личните данни. Част от доброволно предоставените на “АС ГАРАНТ“ ЕООД данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и вътрешните правила на “АС ГАРАНТ“ ЕООД. “АС ГАРАНТ“ ЕООД обработва лични данни по силата на закон и за постигане на законово позволени цели, свързани с правата и интересите на техните субекти, както и за реализиране на своите законни интереси в качеството си на администратора на личните данни.

“АС ГАРАНТ“ ЕООД Ви информира, че поема задължение да събира, обработва, съхранява и използва предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна от трети лица.

“АС ГАРАНТ“ ЕООД Ви информира., че предоставя личните данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба, когато това е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбора, както и когато това е необходимо за реализиране на законните права и интереси на “АС ГАРАНТ“ ЕООД. Информираме Ви, че при спазване на вътрешните правила на “АС ГАРАНТ“ ЕООД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да поискате личните Ви данни да бъдат заличени, както и право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от посочените цели.

Ние високо ценим сигурността на Вашите лични данни и осигуряването на тяхната защита е наш най-висш приоритет и съществена част от нашите стандарти за качество и професионализъм. Ние поемаме задължение и за в бъдеще да използваме Вашите лични данни само и единствено за ефективното реализиране на Вашите законни права и интереси.