ГАЛЕРИЯ

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

АС -ГАРАНТ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.089-1982

Договор No: BG16RFOP002-2.089-1982-C01

Наименование на проекта: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Дата на сключване на договора: 08.12.2021г.

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 08.03.2022г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца

Място на изпълнение: гр.Троян

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 50 000.00

Размер на съфинансирането от бенефициента (в лева): 0

Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 50000.00

Процент на съфинансиране от Съюза: 100 %

Кратко описание на проекта:

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Цел/и на проекта/информацията:

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.