ЗА НАС

ЗА НАС


Първоначалната регистрация на фирмата датира от 1990 г. под наименование “Главпроект НСС” ООФ – гр.Троян с 48% държавно участие. От месец януари 1992 г. фирмата се пререгистрира под наименование “АС-Гарант” ЕООД – гр. Троян със 100% частно участие. От тогава до сега фирмата се развива чрез внедряване на иновация в строително – монтажните работи, обучение и повишаване квалификацията на служителите. Основната дейност  на фирмата е Строителна – цялостно изграждане /ново строителство/ и ремонт на строителни обекти /жилищни и производствени сгради/ в района и страната. От периода на регистрирането, фирмата е извършила значителен обем СМР и е изградила много крупни обекти. Паралелно с големите обекти – ново строителство  фирмата извършва и много дейности с характер на преустройство и ремонтни работи.

МАТЕРИАЛНА БАЗА И ЧОВЕШКИ РЕСУРС


“АС-Гарант” ЕООД разполага със собствена материална база, включваща: административна сграда, арматурен двор, гаражи, складове. Има собствени механизации, техника и строителен инвентар.

В своята дейност предприятието прилага съвременни методи в строителството с качествени – високо надеждни строителни материали, което я прави предпочитана и конкурентно способна. Във фирмата работят високо квалифицирани работници и специалисти, всички назначени с постоянен трудови договори.

СЕРТИФИКАТИ


“АС-Гарант” ЕООД е вписано в Централния професионален регистър на строителя с обхват Първа група (от трета до пета категория, съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС) и Пета група.
Искаме да ни познават като строителна фирма, която залага на качественото и навременни изпълнение на поетите задължения. Важно за нас е не само да спечелим, но и да запазим доверието на нашите клиенти. Нашата мисия е да се развиваме като строителна фирма, която отговара и налага тенденции в бранша.

Най-важната ни задача е да оправдаем доверието на клиентите си!